Νομοθεσία για τα Ναρκωτικά

Ευρωπαϊκή Νομική Βάση Δεδομένων για τα Ναρκωτικά

Η Ευρωπαϊκή Νομική Βάση Δεδομένων για τα Ναρκωτικά (ELDD) είναι μια πηγή πληροφοριών, η οποία βρίσκεται σε  απευθείας σύνδεση με τη βάση δεδομένων του EMCDDA και αφορά τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες των κρατών μελών και της Νορβηγίας που αφορούν στα ναρκωτικά. Για περισσότερες πληροφορίες http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index5174EN.html

Εθνική Νομοθεσία για τα Ναρκωτικά

Στη συνέχεια παρατίθενται νομοθεσίες που αφορούν τόσο στη Μείωση της Ζήτησης όσο και στη Μείωση της Προσφοράς των παράνομων ουσιών εξάρτησης αλλά και άλλες σχετικές νομοθεσίες.. Οι νόμοι παρατίθενται με σειρά σχετικότητας, από τον περισσότερο στο λιγότερο σχετικό, και συνοδεύονται από σύντομη περίληψη των βασικών σημείων τους. Για το πλήρες κείμενο του κάθε νόμου, μπορείτε να ακολουθείτε το σχετικό σύνδεσμο.

Ο περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Ίδρυση Αντιναρκωτικού Συμβουλίου και Ταμείου) Νόμος του 2000 (Ν. 128(Ι)/2000), Τροποποιητικοί Νόμοι Ν. 142(Ι)/2002 (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά – ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου), Ν.22(1)/2004, Ν.44(1)/2008, Ν.66(1)2010
Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμος του 1977 (Ν. 29/77) Τροποποιητικοί Νόμοι: 67/83, 20(Ι)/92, 5(Ι)/2000, 41(Ι)/2001, 91(Ι)/2003, 146(Ι)/2005, 149/2009, 45/2010, 246/2011.
Ο περί Περίθαλψης και Μεταχείρισης Τοξικομανών Νόμος του 1992 (Ν. 57(Ι)/1992)
Ο περί Καταστολής του Εγκλήματος (Ελεγχόμενη Παράδοση και Άλλες Ειδικές Διατάξεις) Νόμος του 1995 (Ν. 3(Ι)/1995) Τροποποιητικός Νόμος: 34(Ι)/1998
Ο περί της Προστασίας Ανήλικων Τέκνων Καταδικασθεισών ή Ύποπτων Μητέρων Νόμος του 2005 (Ν. 33(Ι)/2005)
Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007 (Ν. 188(Ι)/2007) Έκδοση του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας
Περί Θεραπείας Κατηγορούμενων και Καταδικασθέντων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Νόμος του 2016

Άλλες σχετικές Εθνικές Νομοθεσίες

Ο περί της Κατοχύρωσης και Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμος του 2004 (Ν.1(Ι)/2005)
Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 2002 (Ν. 75(Ι)/2002) Τροποποιητικοί Νόμοι: 40(Ι)/2003, 37(Ι)/2004, 14(Ι)/2008